{{weather.temperature}}
平潭综合实验区旅游星级饭店评定委员会关于取消豪香假日大酒店三星级 旅游饭店资格的公告
2018-08-30 8

区旅游行业协会饭店分会、各星级饭店、旅游饭店:

根据国家《《旅游饭店星级的划分与评定标准》(GB/T14308-2010),按照省旅游星级饭店评定委会的工作要求,我区星评委成立了星评工作小组,组织2017年度全区旅游饭店复核及评定性复核工作,依据复核结果,经我区旅游星级评定委员会研究,决定取消福建平潭豪香假日大酒店三星级旅游饭店资格。

 

 

                         平潭综合实验区旅游星级饭店评定委员会

                                  2018年5月22日